Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

POST AKTUALIZOWANY 29.06.2020r.

Tarcza antykryzysowa 4.0 została opublikowana w Dzienniku Ustaw 23.06.2020r. Post został zaktualizowany o najważniejsze zmiany, które ta wersja Ustawy wprowadziła. Nadmienię, że wymieniłam poniżej najważniejsze pomoce z których możecie skorzystać. Wybierając te pomoce kierowałam się specyfiką działalności klientów mojego biura.
 

1. Umorzenie składek ZUS przez 3 miesiące (art. 31zo)

Umorzenie dotyczy składek społecznych, zdrowotnych, chorobowych, FP, FGŚP i FEP należnych za okres od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 za właściciela, osoby współpracujące, pracowników, zleceniobiorców.
 
Warunki:
– jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:
     1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
     2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
     3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. – zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych
      * zwolnienie nieopłaconych należności społ. i zdr. należnych za okres od 1.03.2020 r. do 31.05.2020 r.,
      wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres
– do limitu osób nie wlicza się pracowników młodocianych
– zamieszkanie w Polsce
– w przypadku zatrudnienia 10-49 osób zwolnienie ze składek w wysokości 50% łącznej kwoty składek
– w przypadku samozatrudnionych, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie zwolnienie przysługuje,
jeśli przychód z działalności nie przekracza 15 681 zł w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek,
– składanie deklaracji rozliczeniowych (o ile płatnik ma taki obowiązek)
– brak zaległości w ZUS
– złożenie wniosku o zwolnienie ze składek do ZUS
– jeśli komuś przysługuje zwolnienie, a opłacił składkę za marzec to ta składka może zostać zwrócona i taki płatnik może zostać również zwolniony ze składek
 
Zwolnienie dotyczy składek za miesiące: marzec, kwiecień oraz maj 2020r. i będzie możliwe pod warunkiem, że składki nie zostaną zapłacone!
 
Wniosek: RDZ – wniosek o zwolnienie z ZUS
Załącznik do wniosku:Załącznik do wniosku elektronicznego RDZ

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS dla wysokozarabiających
Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. pod warunkiem, że:
– przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, był wyższy niż 15 681 zł oraz
– dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w tym pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek nie był wyższy niż 7000 zł
Dodatkowo: możliwość uzyskania przez prowadzących jednoosobowe firmy zwolnienia z obowiązku składek za kwiecień i maj nawet jeśli zostały opłacone

Rozszerzenie zwolnienia z ZUS – Ulga na start
Na wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1:
– nie był wyższy niż 15 681 zł lub
– był wyższy niż 15 681 zł oraz dochód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w tym pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek nie był wyższy niż 7000 zł
Dodatkowo: możliwość uzyskania przez prowadzących jednoosobowe firmy zwolnienia z obowiązku składek za kwiecień i maj nawet jeśli zostały opłacone

2. Bezzwrotna pożyczka do 5tys. zł dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd)

Warunki:
– prowadzenie działalności przed 01.04.2020r.
– kwota do 5 tys. zł
 
Jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność przez 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki to nie trzeba będzie jej zwracać – zostaje automatycznie umorzona.
 

Wniosek składa się do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gosp. po ogłoszeniu naboru w danym PUP. 
 

3. Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą (art. 15zq)

Przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnikom spółki cywilnej, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
 
Warunki:
– prowadzenie działalności przed 01.04.2020r.
– przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego, jeśli działalność jest niezawieszona
– jeśli działalność została zawieszona po dniu 31.01.2020r. to brak jest dodatkowego warunku przychodowego
– w przypadku zbiegu praw do kilku świadczeń postojowych przysługuje tylko świadczenie z jednego tytułu
– jeśli świadczenie zostanie przyznane, a okaże się, że jest nienależne to trzeba będzie je zwrócić z odsetkami – w tym zakresie ZUS ma współpracować z KAS
– można je otrzymać trzykrotnie, przy czym wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego po złożeniu  przez przedsiębiorcę oświadczenia, że sytuacja materialna nie poprawiła się
 
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 
Wniosek: RSP-D

Świadczenie postojowe w kolejnych miesiącach:
„Świadczenie postojowe może być udzielone ponownie na podstawie oświadczenia złożonego do ZUS. Łącznie może być wypłacone trzykrotnie. Wypłata realizowana jest na podstawie wniosku, który zgodnie z przepisami ma formę oświadczenia osoby uprawnionej, w którym wskazuje, że jej sytuacja materialna nie uległa poprawie. Nie jest oczekiwane od przedsiębiorcy wykazywanie spadku przychodów o kolejne 15 proc” – Stanowisko ZUS z 4 maja 2020 r. w sprawie świadczenia postojowego wydane dla Dziennika Gazety Prawnej

Oświadczenie: RSP-DK
 
Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej od momentu wejścia w życie tarczy 4.0
 

4. Świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, świadczących umowę o dzieło, czy też umowę agencyjną (art. 15zq)

Przysługuje zleceniobiorcą, świadczącym dzieło oraz osobom na umowie agencyjnej, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.  Jest świadczeniem jednorazowym!
 
Warunki:
– umowa cywilnoprawna została zawarta przed 01.04.2020r.
– wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej wynosi nie więcej niż 15 681zł

Świadczenie postojowe wynosi 80% wynagrodzenia minimalnego, poza wyjątkiem jeżeli suma wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych wynosi mniej niż 50% wynagrodzenia minimalnego to wówczas świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 
Wniosek składa Zleceniodawca. Oprócz wniosku Zleceniodawca musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów. Do wniosku dołączyć należy kopie umów cywilnoprawnych.
Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
 
Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 
Wniosek: Wniosek RSP_C – Postojowe dla umów cywilnoprawnych
 
Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej od momentu wejścia w życie tarczy 4.0
 
 

5. Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP (art. 15g)

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może wystąpić do FGŚP o wypłatę świadczeń na dofinansowanie:
– do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym, albo
– do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy.
 
Dofinansowanie przysługuje dla pracowników i zleceniobiorców oraz dotyczy wynagrodzeń i należnych od nich składek ZUS.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 
Przedsiębiorca też może obniżyć wymiar czasu pracy o maksymalnie 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 
Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 
Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 
Pracodawca ustala warunki z organizacjami zakładowymi, związkowymi.
 
Pracodawca ma obowiązek podpisać porozumienie z pracownikami dotyczące warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju lub obniżonego czasu pracy i przekazać w ciągu 5 dni jego kopię okręgowemu inspektorowi pracy.
W porozumieniu określa się co najmniej:
1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
 
Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku.
 
Pozostałe warunki:
– Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak zalegać podatkowych i składkowych do końca trzeciego kwartału 2019 r.  i brak przesłanek ogłoszenia upadłości
– Zanotował spadek obrotów w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 1. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
 2. nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.


Wynagrodzenie jest dofinansowywane ze środków FGŚP, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
 
Wniosek składany jest do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gosp. po ogłoszeniu naboru w danym PUP. 
 

6. Dofinansowanie wynagrodzeń przez Starostę na podstawie umowy (art. 15zzb)

O dofinansowanie może się ubiegać mikro, mały i średni przedsiębiorca w rozumieniu Prawa przedsiębiorców. Starosta może przyznać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców na trzy miesiące .

Dofinansowanie jest przyznawane w przypadku spadku obrotów. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Limity dofinansowania w zależności od wielkości spadku obrotów

 1. Spadek co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
 2. Spadek co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;
 3. Spadek co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania.
 
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

 

7. Dofinansowanie przez Starostę dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników (art. 15zzc)

O dofinansowanie może się ubiegać wyłącznie osoba fizycznych prowadząca działalność gospodarczą i niezatrudniająca pracowników.

Dofinansowanie jest przyznawane w przypadku spadku obrotów. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Limity dofinansowania w zależności od wielkości spadku obrotów

 1. Spadek o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
 2. Spadek o co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 3. Spadek o co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

Dofinansowanie może być przyznane na maksymalnie 3 miesiące i jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.
 
Wniosek składany jest do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gosp. po ogłoszeniu naboru w danym PUP. 
 

8. Możliwość późniejszego złożenia zeznania rocznego PIT za 2019r.

Zgoda na złożenie zeznania rocznego oraz zapłaty podatku za 2019r. do dnia 31.05.2020r.
Płacąc podatek za 2019r. po dniu 30.04.2020r. należy pamiętać również o zapłacie odsetek!
 
 

9. Rozliczenie straty z 2020r. w rozliczeniu rocznym za 2019r.

Możliwość rozliczenia jednorazowego obniżenia dochodu z 2019r. o wysokość straty z 2020r. do wysokości 5 milionów złotych w drodze korekty.
 
Warunki:
– strata w 2020r. z działalności gospodarczej
– przychód w 2020r. uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej (dot. skali, liniówki i ryczałtu) musi być niższy co najmniej o 50% w stosunku do 2019r.
 

10. Ulga na złe długi

Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki  przysługuje w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.
 

11. Biała lista, a NKUP

Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek niewidniejący na białej liście podatników VAT ulega wydłużeniu z 3 do 14dni.
Obowiązuje TYLKO w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19.
 

12. Darowizny

Podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020r. darowizny dokonane w tym okresie dla podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych czy Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
 

Warunki:
– celem darowizny musi być przeciwdziałanie COVID-19
tj. wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby
Tutaj ma znaczenie termin przekazania darowizny. Jeśli będzie przekazana do:
– 30.04.2020r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,
– w 05/2020r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
– od 01.06.-30.09.2020r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości darowizny,
 

13. Matryca VAT

Przesunięcie nowej matrycy stawek VAT na dzień 01 lipca 2020r.
 

14. Odroczenie PIT od wynagrodzeń

Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 mogą uiścić w terminie późniejszym, do 1 czerwca 2020 r., zaliczki na podatek od przychodów:
– ze stosunku służbowego,
– stosunku pracy,
– pracy nakładczej lub
– spółdzielczego stosunku pracy oraz
– od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
 
Udogodnienie dotyczy zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. Przepis stosuje się odpowiednio do świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw majątkowych.
 

15. Zniesienie opłaty prolongacyjnej US i ZUS

Do decyzji organów podatkowych oraz ZUS wydanych na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu, mających na celu:
– odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
– odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
– umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, które dotyczą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, nie stosuje się przepisów dotyczących opłaty prolongacyjnej.
 

16. Zawieszenie badań okresowych

Zawiesza się;
– obowiązek przeprowadzenia badań okresowych,
– zakaz dopuszczenia pracownika do pracy bez aktualnych badań stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy,
– przepis, na podstawie którego badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzania się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę;
 
Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany, to badania okresowe trzeba będzie uzupełnić w terminie 60 dni od dnia tego odwołania.
 

17. CRBR

Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych odroczony jest do lipca 2020 r.
 

18. Świadczenia zwolnione z PIT

Zwolnione są z opodatkowania PIT następujące świadczenia:

 1. inne zapomogi wypłacane z funduszu zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (w 2020 r., zasadniczo jest 1000 zł),
 2. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: z tzw. innych źródeł (innych niż: funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) -do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10 000 zł (w 2020 r., zasadniczo jest 6000 zł)
 3. wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (w 2020 i 2021 r., zasadniczo jest 1000 zł);
 4. dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczosanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu -dzieci i młodzieży do lat 18 z tzw. innych źródeł (innych niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) -do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (w 2020 i 2021 r., zasadniczo jest 2000 zł)
   

19. Kary umowne a brak NKUP

Jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, to kary umowne i odszkodowania z tego tytułu nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów.
 

20. JPK_V7

Przesunięcie terminu wdrożenia JPK_V7 na dzień 01.10.2020r.
 

21. Zaległy urlop wypoczynkowy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

 

22. Dofinansowanie pracowników nieobjętych przestojem

Podmioty, które pomimo spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID-19 nie zdecydowały się na objęcie pracowników przestojem ekonomicznym lub przestojem wynikającym z art. 81 Kodeksu pracy albo obniżeniem wymiaru czasu pracy mogą otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia pracowników do wysokości połowy tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dofinansowanie nie będzie jednak przysługiwać do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczenia, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 

23. Rozłożenie na raty płatności ZUS

Wniosek o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności składek ZUS może być złożony wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo wykorzystując sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępniony bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w systemie teleinformatycznym.
 


 
Więcej na: https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.