Wakacje składkowe w ZUS

pl. Bohaterów Getta 19 Wadowice

W Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca „Wakacje składkowe”, którą kilka dni temu podpisał Prezydent.

Kiedy wchodzi w życie ustawa?
Ustawa wchodzi na 4 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, a więc od listopada 2024r.

Od kiedy można skorzystać z wakacji składkowych w ZUS?
Pierwszym miesiącem, w którym przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS jest grudzień 2024r.

Kto może skorzystać?
Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
– są mikroprzedsiębiorcami zarejestrowanymi w CEiDG (czyli prowadzący jdg i wspólnicy spółek cywilnych)
– w poprzedzającym miesiącu zgłaszali do ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 osób (w tym za siebie), do ubezpieczonych nie zaliczamy: pracowników, którzy cały miesiąc kalendarzowy poprzedzający miesiąc złożenia wniosku przebywali na urlopie bezpłatnym, osoby, z którymi zawarto umowę o dzieło, zleceniobiorców do 26 r.ż., którzy są uczniami szkoły ponadpodstawowej lub studentami i z tytułu umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.
– w poprzedzającym miesiącu złożenia wniosku podlegali ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu prowadzenia prowadzonej działalności gospodarczej (wystarczy jeden dzień podlegania!),
– w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodów lub osiągnęli roczne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczające równowartości w złotych 2 mln euro, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
  limit 2 mln euro za rok 2024: 8 696 000,00zł (kurs z 29.12.2023r. w wysokości 4,3480 zł) brany jest pod uwagę do sprawdzenia warunków przychodu w 2022r. i 2023r.
– w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w roku bieżącym nie wykonywali działalności gospodarczej lub czynności w ramach stosunku pracy na rzecz byłego pracodawcy
dysponują limitem w ramach pomocy de minimis co najmniej w wysokości sumy obowiązujących go we wskazanym miejscu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne podlegających zwolnieniu. Rodzaje wsparcia de minimis: dotacje z UE, dotacja z urzędu pracy, szkolenia pracowników, doposażenie stanowiska pracy, amortyzacja, zwolnienie z podatków płaconych w Polsce, umarzanie odsetek z ZUS, rozłożenie na raty nieopłaconych składek ZUS, wsparcie w starcie, inne pomoce i zapomogi.

Kto nie może skorzystać?
Wakacje składkowe nie dotyczą:
– osoby na „uldze na start”
twórców i artystów
– osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu:
   a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
   b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
– wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
– akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;
– komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej;
– osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej dla których ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dobrowolne.

Wątpliwe przypadki (do dokładniejszej szczegółowej analizy):
– notariusze
– komornicy
– osoby będące w stosunku służby

Co to są te wakacje składkowe od ZUS?
Każdy przedsiębiorca, który spełni powyższe warunki, będzie mógł raz w roku kalendarzowym przez jeden miesiąc nie płacić składek ZUS. Zwolnienie to obejmuje jedynie własne obowiązkowe ubezpieczenia przedsiębiorcy: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe (dobrowolne), Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy do wysokości najniższej podstawy obowiązującej w danym roku. Zwolnienie nie dotyczy jednak składki zdrowotnej! Składki trzeba będzie zapłacić normalnie za pracowników, osoby współpracujące, uczniów, zleceniobiorców oraz innych ubezpieczonych, za których płatnik ma obowiązek naliczać i odprowadzać składki.

Zwolnienie z opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe w czasie „wakacji składkowych” będzie miało zastosowanie pod warunkiem, że ubezpieczony dobrowolnie podlegał pod ubezpieczenie chorobowe zarówno w miesiącu złożenia wniosku, jak i w miesiącu go poprzedzającym.

Co więcej – zwolnienie dotyczy najniższej podstawy składek. Jeśli ubezpieczony zadeklaruje wyższą podstawę to będzie to oznaczało, że rezygnuje z ustalenia podstawy wymiary składek w kwocie najniższej i miesiąc ten nie podlega korekcie.

To ile przedsiębiorca zyska zależy od tego na jakich zasadach opłaca składki w ZUS.
W 2024 roku przedsiębiorcy zaoszczędzą w ten sposób od około 376zł do 1600zł.
Koszt składek pokryje dotacja z budżetu państwa, a kwota zwolnienia będzie stanowić pomoc de minimis. Składka objęta wakacjami będzie zwolniona z podatku dochodowego.

Kiedy można zacząć składać wnioski?
Wniosek można złożyć w miesiącu poprzedzającym skorzystanie z „wakacji składkowych”, a zatem:
-> w listopadzie 2024r. będzie można złożyć wniosek o skorzystanie z wakacji składkowych za grudzień 2024r. i nie zapłacimy wówczas składek w styczniu 2025r. (ponieważ składki za grudzień płacimy w styczniu).

Co więcej:
-> w grudniu 2024r. możemy złożyć drugi wniosek o skorzystanie z wakacji składkowych za styczeń 2025r. i wtedy nie zapłacimy składek również w lutym 2025r.

Jak złożyć wniosek?
Wniosek należy złożyć elektronicznie w miesiącu poprzedzającym planowane skorzystanie z „Wakacji od ZUS”, za pośrednictwem platformy PUE ZUS ze wskazaniem miesiąca, w którym chcemy skorzystać ze zwolnienia. Do wniosku należy dołączyć informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis takie jak zaświadczenie o otrzymanej pomocy lub oświadczenie, że takiej pomocy nie otrzymywano. O swojej decyzji ZUS poinformuje płatnika elektronicznie na platformie PUE ZUS.

Należy jednak pamiętać, że za miesiąc korzystania z wakacji składkowych w ZUS należy złożyć deklaracje rozliczeniowe! W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty miesięczne (o składkach finansowanych przez budżet państwa za osobę opłacającą składki za siebie, o składkach finansowanych przez osobę opłacającą składki za siebie) będą sporządzane bądź korygowane (na ogólnych zasadach przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych) przez sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS w przypadku, gdy rozstrzygnięcie w całości uwzględni wniosek płatnika, nie będzie wydawał decyzji. Wniosek rozstrzygnięty przez ZUS nie będzie podlegał wycofaniu, czy też korekcie.

Oznacza to, że ubezpieczony będzie podlegał zwolnieniu we wskazanym przez siebie miesiącu kalendarzowym, nie będzie on mógł się z niego wycofać bądź też dokonywać korekt we wniosku.

ZUS będzie wydawał decyzję w przypadku: rozstrzygnięcia, które nie uwzględnia w całości wniosku lub uwzględnia ten wniosek w części, a także stwierdzenia w związku z przeprowadzonym postępowaniem wyjaśniającym lub kontrolą, że płatnik składek nie spełnia warunków skorzystania z „wakacji składkowych”.

Realne korzyści…
Aby oszacować, ile tak naprawdę wyniesie realna korzyść, należy pamiętać o tym, że:
– kwota sfinansowanych składek nie obniży podstawy opodatkowania, a także podstawy składki zdrowotnej

Ustalenie czy wakacje składkowe będą miały wpływ na podstawę wymiaru zasiłku zależy od konkretnego przypadku.

Trzeba pamiętać też, że sfinansowana składka będzie zwolnionym przychodem przedsiębiorcy! Nie będzie wykazywana w KPiR, ewidencji przychodów, a także w rocznej deklaracji PIT!

Wystawianie faktur
Korzystając z „wakacji składkowych” będzie można prowadzić działalność i wystawiać faktury 🙂

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.