Zestawienie najważniejszych zmian w przepisach podatkowych – styczeń 2021

VAT – pakiet zmian, tzw. SLIM VAT

Nowe przepisy wprowadzają m.in.:

 1. termin na odliczenie VAT bez obowiązku korekty (dla rozliczeń miesięcznych) wydłużony do trzech miesięcy następujących po miesiącu, w którym powstało prawo do odliczenia,
 2. wyraźny obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności do należności o kwocie przekraczającej 15.000 zł,
 3. w przypadku sprzedaży krajowej oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – wyraźny obowiązek korygowania podstawy opodatkowania „in plus” w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania,
 4. likwidację warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących „in minus”,
 5. podwyższony limit dla nieewidencjonowanych prezentów małej wartości do 20 zł oraz wyraźne wskazanie, że limit dla prezentów ewidencjonowanych do 100 zł dotyczy kwoty netto,
 6. wyłączenie możliwości zwolnienia podmiotowego dla podatników sprzedających akcesoria do pojazdów samochodowych i motocykli,
 7. wydłużenie terminu wywozu towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – do 6 miesięcy,
 8. możliwość stosowania wspólnych kursów walut w VAT, PIT i CIT,
 9. możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży,
 10. elektroniczny system obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz obowiązek stosowania kasy rejestrujących online dla podatników dokonujących sprzedaży TAX FREE (od 2022 r.),
 11. ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa,
 12. ograniczenie ważności WIS do 5 lat,
 13. klasyfikację PKWiU 2015 na potrzeby określania towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT,

 

Podatki dochodowe – ograniczenia w ujmowaniu transgranicznych płatności jako kosztów uzyskania przychodu (struktury hybrydowe)

Przepisy ustawy o CIT ograniczają możliwość ujęcia jako koszt podatkowy transgranicznych płatności, które na skutek różnic w przepisach podatkowych dwóch państw powodują, że następuje:

 1. odliczenie bez rozpoznania przychodu – czyli odliczenie wydatku od podstawy opodatkowania w jednym państwie bez jednoczesnego ujęcia wydatku w podstawie opodatkowania w drugim państwie lub
 2. podwójne odliczenie – czyli odliczenie wydatku w więcej niż jednym państwie.

Ograniczenie dotyczy wyłącznie wydatków mających związek z istniejącymi powiązaniami między podmiotami lub powstających w ramach uzgodnienia strukturalnego (czyli uzgodnienia, którego celem było wytworzenie ww. rozbieżności w kwalifikacji podatkowej danego wydatku).

Podatki dochodowe – nowe preferencje dla działalności inwestycyjnej

Ustawa przewiduje dwa alternatywne warianty opodatkowania, tj.

 1. ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – tzw. estoński CIT wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegający na znacznej modyfikacji podstawowych zasad opodatkowania;
 2. specjalny fundusz inwestycyjny umożliwiający szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych z uwzględnieniem dotychczasowych zasad opodatkowania obowiązujących w ustawie o CIT.

Warunkiem formalnym skorzystania z pierwszej formy opodatkowania jest złożenie do urzędu skarbowego zawiadomienia o wyborze ryczałtu do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym ryczałt ma być stosowany.

Dodatkowo ww. ryczałt może być stosowany przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. przychody spółki nie mogą przekraczać 100 mln złotych;
 2. udziałowcami spółki są wyłącznie osoby fizyczne;
 3. spółka nie posiada udziałów w innych podmiotach;
 4. spółka zatrudnia co najmniej 3 osoby (z wyłączeniem udziałowców);
 5. przychody pasywne spółki nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej;
 6. spółka ponosi nakłady inwestycyjne. 

W przypadku wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, metoda ta musi być stosowana przez min. 4 lata.

Stawka ryczałtu wynosi 15% (w przypadku małego podatnika) oraz 25% w przypadku innych podatników z jednoczesną możliwością obniżenia w przypadku poniesienia nakładów inwestycyjnych przez spółkę.

Podatki dochodowe – wprowadzenie limitu odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej

Nowe przepisy ograniczają możliwość stosowania odliczenia z tytułu ulgi abolicyjnej do wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, tj. 1.360 zł, przewidzianej dla grupy podatników, których podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 8.000 zł.

 

Podatki dochodowe – poszerzenie zakresu podmiotowego ustawy o CIT

Nowe przepisy przewidują objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych:

 1. spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, 
 2. spółek jawnych, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne i w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach nie zostali ujawnieni.

Komplementariusz spółki komandytowej ma prawo odliczyć zapłacony przez spółkę podatek CIT od swojego podatku dochodowego, w proporcji do posiadanych przez siebie udziałów.

Dla komandytariuszy przewidziano zwolnienie 50% przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60.000 zł w roku podatkowym. Zwolnienie nie dotyczy podmiotów powiązanych z komplementariuszem danej spółki komandytowej.

 

Podatki dochodowe – rozszerzenie zakresu stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Nowe przepisy przewidują podniesienie limitu przychodów (z 250 tys. euro do 2 mln euro) warunkującego wybór opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, rozszerzenie katalogu przychodów opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz wprowadzenie preferencyjnych stawek podatkowych (np. obniżonej stawki 17% dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów lub stawki 10% dla przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości).

Ryczałtem będą mogły być opodatkowane przychody z najmu uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej,

 

Podatki dochodowe – katalog pozostałych zmian

Nowe przepisy przewidują m.in.:

 1. podwyższenie limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniającego do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT;
 2. objęcie przepisami dot. cen transferowych transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. rajach podatkowych, a także rozszerzenie zakresu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla wskazanej transakcji o uzasadnienie gospodarcze transakcji;
 3. wprowadzenie instytucji tzw. spółek nieruchomościowych, które mają być zobowiązane do pobrania w charakterze płatnika podatku dochodowego w przypadku transgranicznej sprzedaży udziałów lub akcji samej spółki;
 4. wprowadzenie obowiązku podawania przez największych podatników do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, obejmującej w szczególności:
  1. informacje o procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego stosowanych przez podatnika
  2. dobrowolnych formach współpracy z organami podatkowymi,
  3. informacje o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych,
  4. informacje o wybranych transakcjach z podmiotami powiązanymi 
  5. informacje o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych 
  6. informacje o złożonych wnioskach o wydanie interpretacji podatkowej, wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej,
  7. informacje dotyczące rozliczeń podatkowych w tzw. rajach podatkowych.

Obowiązek publikowania strategii podatkowej dotyczy podatkowych grup kapitałowych oraz podatników o przychodach przekraczających 50 mln euro.

 

Podatki dochodowe – normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Nowe przepisy określają normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w roku 2021.

Podatki dochodowe – zmodyfikowane zasady prowadzenia ewidencji przychodów

Nowe przepisy określają m.in. nowy wzór ewidencji przychodów prowadzonej na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego, który uwzględnia nowe stawki ryczałtu od przychodów, tj. 15% oraz 12,5%, a także zasady prowadzenia ww. ewidencji w systemie teleinformatycznym.

 

Podatki dochodowe – przedłużenie terminu na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r.

Wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2021 r. uległ termin na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe przychodu uzyskanego w 2018 r. z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Podatki dochodowe – przedłużenia zaniechania poboru podatku PIT od dochodów z tytułu niektórych stypendiów

Przedłużono do dnia 31 grudnia 2021 r. okres zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu niektórych stypendiów i innych środków finansowych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 

Podatki dochodowe – zmiany w dokumentacji cen transferowych 

Nowe przepisy przewidują rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych o uzasadnienie gospodarcze transakcji, celem wyjaśnienia przyczyn zawarcia transakcji z podmiotem mającym siedzibę w tzw. raju podatkowym. Nałożony został obowiązek przedstawienia okoliczności, z których wynika obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, a także opisu spodziewanych korzyści podatkowych oraz innych, kwantyfikowalnych lub niekwantyfikowalnych, korzyści ekonomicznych.

Podatki dochodowe – zmiany w informacjach o cenach transferowych

Przepisy doprecyzowują zakres informacji o cenach transferowych, jak również uszczegóławiają zakres danych wskazywanych w tej informacji oraz modyfikację jej struktury. W informacjach należy zawrzeć kategorie transakcji kontrolowanych wraz ze wskazaniem przedmiotu tych transakcji, państwo lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu kontrahenta, wskaźnik finansowy wybrany w celu weryfikacji ceny transferowej oraz informacje o wyborze kryteriów selekcji danych porównawczych.

Akcyza – zmiana obliczania limitu produkcji piwa określonego dla zwolnienia od podatku akcyzowego 

Przepisy przewidują, że przy obliczaniu limitu produkcji określonego dla zwolnienia, podatnicy rozlewający piwo nie uwzględniają ilości rozlanego piwa wytworzonego przez innych producentów ani przemieszczonego od tych producentów.

Akcyza – warunki stosowania zwolnienia od podatku akcyzowego w związku ze zniszczeniem piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia

Podatnikowi, który do końca 1. miesiąca następującego po miesiącu, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszonych w związku z wirusem SARS-CoV-2 zniszczy piwo z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, zwrócone temu podatnikowi, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa.

 

Akcyza – określenie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

Określono, że 2021 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniesie 1,00 zł na 1 litr oleju.

Akcyza – czasowe utrzymanie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych

Zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze zostało przedłużone do dnia 31 grudnia 2022r.

Ordynacja podatkowa

Wyznaczenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie jako organu właściwego w sprawach związanych z nadawaniem numeru schematu podatkowego (NSP)

Ordynacja podatkowa – zmiana właściwości niektórych organów podatkowych

Przepisy przewidują, że jeden naczelnik urzędu skarbowego (tzw. wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu wojewódzkim), będzie obsługiwał podatników i płatników w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych pobieranego przez płatników od nierezydentów.

Ordynacja podatkowa – określenie struktury wyspecjalizowanych urzędów skarbowych oraz kategorii podatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo

Utworzono następującą strukturę wyspecjalizowanych urzędów skarbowych:

 1. jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy o zasięgu krajowym zapewniający obsługę podatkowym grupom kapitałowym i spółkom ich tworzącym oraz prowadzący jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie), właściwy dla następujących grup podatników:
  1. podatkowych grup kapitałowych oraz spółek wchodzące w ich skład
  2. banków państwowych i banki krajowych w formie spółek akcyjnych
  3. krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji
  4. osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których przychód/obrót przekroczył kwotę 50 mln euro
  5. wybranych spółek publicznych

2. dziewiętnaście wyspecjalizowanych urzędów skarbowych działających we wszystkich województwach (w każdym województwie po jednym wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym z wyjątkiem województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których będą po dwa urzędy), w tym jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy, który oprócz zasięgu województwa, będzie właściwym również na obszarze całego kraju dla podatników i płatników (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie). We właściwości tych urzędów znajdą się następujące grupy podatników:

 1. banki spółdzielcze
 2. spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe
 3. jednostki samorządu terytorialnego
 4. oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
 5. przedsiębiorcy zagraniczni
 6. osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód/obrót wynosi co najmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro

Ordynacja podatkowa – wyznaczenie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań 

Przepisy przewidują transfer właściwości w sprawach postępowań egzekucyjnych oraz postępowań zabezpieczających z tzw. wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do urzędów skarbowych właściwych terytorialnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.