Urlopy związane z rodzicielstwem po nowemu!

Ochrona pracowników przed zwolnieniem w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego

Pracodawca nie może rozwiązać bądź też wypowiedzieć umowy o pracę, a nawet postępować w zakresie przygotowań do zwolnienia pracownika w następujących sytuacjach:
– w okresie ciąży,
– w okresie urlopu macierzyńskiego
. od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie do dnia zakończenia:
. urlopu macierzyńskiego lub jego części
. urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części,
– urlopu ojcowskiego lub jego części
– urlopu rodzicielskiego lub jego części.

Ochrona obowiązuje:
– 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
– 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części
– 7 dni przed rozpoczęciem urlopu ojcowskiego lub jego części.

Wyjątek stanowi rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego w sytuacji ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Składanie wniosków

Pracownik może składać w wersji papierowej lub elektronicznej następujące wnioski:
– udzielania urlopu rodzicielskiego
– udzielania części urlopu macierzyńskiego pracownikowi ‒ ojcu albo innemu członkowi najbliższej rodziny
– urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz zwolnienia od pracy dla pracowników wychowujących dziecko do 14 lat
– rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę

Zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego

Dotąd pracownik mógł wykorzystać maksymalnie 16-tygodniową część urlopu w późniejszym terminie. Obecnie może wnioskować o urlop rodzicielski, który zostanie mu udzielony jednorazowo albo w maksymalnie 5 częściach. Pracownik może zatem korzystać z urlopu rodzicielskiego w dowolnym terminie, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Rodzice mogą przebywać na nim jednocześnie.

Dłuższy urlop rodzicielski

Pracownicy będący rodzicami dziecka mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem w wymiarze do:
– 41 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
– 43 tygodni – w przypadkach porodu mnogiego

Pracownicy będący rodzicami dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, mają prawo do urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem w wymiarze do:
– 65 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
– 67 tygodni – w przypadkach porodu mnogiego

Urlop rodzicielski w nowym, wyższym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka.

Każdemu z rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, a prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców dziecka.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem zostały przedstawione na poniższym schemacie.

biuro rachunkowe Wadowice biuro EDITH biuro rachunkowe w Wadowicach Edyta Prus

Natomiast w okresie przejściowym przepisów wygląda to następująco:

Jeśli w dniu wejścia w życie nowych przepisów Kodeksu Pracy tj. 26.04.2023r. pracownik przebywa już na urlopie rodzicielskim, a wnioskował o wypłatę świadczenia w wysokości 80%, to jeśli chce skorzystać z nowej wysokości zasiłku ma prawo złożyć do pracodawcy wniosek o podwyższenie zasiłku do 81,5%. Wniosek ten musi złożyć do dnia 17 maja 2023r. Podwyższenia zasiłków dokonuje się od 26.04.2023r.
Pracownik ma prawo złożyć wniosek o przedłużenie zasiłku na którym już przebywa!

Jeśli w dniu wejścia w życie nowelizacji pracownik złożył wniosek o urlop rodzicielski, ale nie rozpoczął go do dnia wejścia w życie nowelizacji, to pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zwrócić pracownikowi złożony wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, a pracownik ma obowiązek w ciągu 7 dni złożyć nowy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego.

Wnioski poniżej (kliknij w nazwę wniosku w celu pobrania go). Wybierz najbardziej odpowiedni dla siebie wniosek 🙂

 

Urlop rodzicielski połączony z wykonywaniem pracy

Jeżeli pracownik będący rodzicem dziecka łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy, to wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do:
– 82 tygodni ‒ w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
– 86 tygodni ‒ w przypadkach porodu mnogiego.

W przypadku pracownika będącego rodzicem dziecka posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu, nie dłużej jednak niż do:
– 130 tygodni – przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie
– 134 tygodni – w przypadkach porodu mnogiego.

Krótszy okres czasu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego

Ojciec do tej pory miał 24 miesiące na skorzystanie z urlopu ojcowskiego. Okres ten został skrócony do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Ojcowie mają prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, który przysługuje z okazji narodzin dziecka pracownika.

Powrót do pracy po urlopie związanym z rodzicielstwem

Pracodawca na mocy nowych przepisów ma obowiązek dopuścić do pracy pracownika po wszystkich urlopach związanych z rodzicielstwem, czyli po:
– urlopie macierzyńskim
– urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego
– urlopie rodzicielskim
– urlopie ojcowskim
– urlopie wychowawczym

Pracownik po takim urlopie ma prawo wrócić do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym. Co więcej pracodawca musi również zagwarantować pracownikowi powracającemu z urlopu prawa do wszelkiej poprawy warunków pracy, do której byłby on uprawniony, gdyby z takiego urlopu nie korzystał, na przykład podwyżki.

Uprawnienia pracownika opiekującego się dzieckiem do 8 roku życia

Pracownika, który jest rodzicem dziecka do 8 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudnić:
– w godzinach nadliczbowych
– w porze nocnej
– w systemie przerywanego czasu pracy
– delegować poza stałe miejsce pracy

Elastyczny rozkład czasu pracy

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia może złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy. Musi to zrobić w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z elastycznej organizacji pracy.

We wniosku o elastyczną organizację pracy pracownik wskazuje:
– imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka
– przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy
– termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy
– rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać.

Rozpatrując wniosek pracownika o elastyczną organizację pracy trzeba uwzględnić potrzeby pracownika – w szczególności termin i przyczynę konieczności korzystania z elastycznej organizacji pracy. Pracodawca musi również uwzględnić swoje potrzeby i możliwości – w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Jako elastyczną organizację pracy rozumie się między innymi:
– obniżenie wymiaru etatu
– pracę zdalną
– system pracy weekendowej.

Pracownik wnioskujący o elastyczną organizację pracy może w każdym czasie złożyć wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy.

Dodatkowo należy pamiętać, że nie można wypowiedzieć lub rozwiązać bez wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem, który wystąpił o elastyczną organizację pracy.

Jeden komentarz do „Urlopy związane z rodzicielstwem po nowemu!

  1. Cieszy mnie fakt, że wprowadzono również możliwość elastycznego rozkładu czasu pracy dla pracowników opiekujących się dziećmi do 8. roku życia. Umożliwia to lepsze dostosowanie pracy do potrzeb rodziny i równoczesne utrzymanie zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.